TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực

                
CHÚ GIẢI
Mưa rất to (mưa > 100 mm)
Mưa to (mưa từ 51 – 100 mm)
Mưa vừa (mưa từ 16 – 50 mm)
Mưa nhỏ (mưa < 16 mm)
Không mưa
Chưa có dữ liệu mưa
CHÚ GIẢI
Trạm đo mực nước
Cảnh báo vượt mức báo động 1
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Cảnh báo vượt mức báo động 2
CHÚ GIẢI
Trạm đo lưu lượng dòng chảy
CHÚ GIẢI
Mưa rất to (mưa > 100 mm)
Mưa to (mưa từ 51 – 100 mm)
Mưa vừa (mưa từ 16 – 50 mm)
Mưa nhỏ (mưa < 16 mm)
Không mưa
Chưa có dữ liệu mưa
Trạm đo mực nước
Cảnh báo vượt mức báo động 1
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Cảnh báo vượt mức báo động 2
CHÚ GIẢI
Trạm đo mực nước
Cảnh báo vượt mức báo động 1
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Trạm đo lưu lượng dòng chảy
CHÚ GIẢI
Mưa rất to (mưa > 100 mm)
Mưa to (mưa từ 51 – 100 mm)
Mưa vừa (mưa từ 16 – 50 mm)
Mưa nhỏ (mưa < 16 mm)
Không mưa
Chưa có dữ liệu mưa
Trạm đo lưu lượng dòng chảy
CHÚ GIẢI
Mưa rất to (mưa > 100 mm)
Mưa to (mưa từ 51 – 100 mm)
Mưa vừa (mưa từ 16 – 50 mm)
Mưa nhỏ (mưa < 16 mm)
Không mưa
Chưa có dữ liệu mưa
Trạm đo mực nước
Cảnh báo vượt mức báo động 1
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Cảnh báo vượt mức báo động 2
Trạm đo lưu lượng dòng chảy
CHÚ GIẢI
Cảnh báo mức trung bình
Cảnh báo mức cao
Cảnh báo mức rất cao
Vị trí xung yếu
CHÚ GIẢI
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng tâm bão, ATNĐ có khả năng đi qua
Vị trí tâm bão, ATNĐ, vùng thấp đã đi qua
Vị trí tâm bão, ATNĐ, vùng thấp hiện tại và dự báo
0